1900 561 267

CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN

Xác định “Lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Đào tạo ẩm thực Western luôn nỗ lực xây dựng các chính sách thiết thực, năng động và thực tiễn với mục tiêu chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của học viên

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN